ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ

ປະໂຫຍດຕົວຈິງຈາກພະລັງງານແສງຕາເວັນ

ຂະໜາດ ຂອງລະບົບ 20kW 80kW/ວິນາທີ 100kW 200kW
ຜະລິດໄຟຟ້າ / ເດືອນ 2,400 kWh 9,600 kWh 12,000 kWh 24,000 kWh
ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍ CO2 / ເດືອນ 1,587 kg 6,348 kg 7,934 kg 15,869 kg
ເທົ່າກັບຕົ້ນໄມ້ທີ່ປູກ 70 280 350 699

ຜະລິດຕະພັນ

ເປັນຫຍັງເລືອກ Sabaidee Solar?

ຜະລິດຕະພັນຂອງການນຳໃຊ້ ແສງຕາເວັນ

ອຸປະກອນ Smarthome

REM REC – ACIS

ອຸປະກອນ Smarthome

DC-ACIS

ອຸປະກອນ Smarthome

SWW SQ – ACIS

ອຸປະກອນ Smarthome

SSW REC – ACIS

ອຸປະກອນ Smarthome

RE-REC-ACIS

ອຸປະກອນ Smarthome

IR CIR-ACIS

ອຸປະກອນ Smarthome

MCE REC

ອຸປະກອນ Smarthome

RE-OLED-ACIS