+856 20 95555968

ແຈງລາຄາ

Showing all 8 results

ດອກໄຟພະລັງງາງແສງຕະເວັນສຳລັບສາທາລະນະ

ດອກໄຟ Led JD-8200 (200w

1,850,000 

ດອກໄຟພະລັງງາງແສງຕະເວັນສຳລັບສາທາລະນະ

ດອກໄຟ Led JD-8800 (100w)

1,600,000 

ດອກໄຟພະລັງງາງແສງຕະເວັນສຳລັບສາທາລະນະ

ດອກໄຟ Led JD-8840 (40w)

950,000 

ດອກໄຟພະລັງງາງແສງຕະເວັນສຳລັບສາທາລະນະ

ດອກໄຟ Led JD-8840(60w)

1,200,000 

ດອກໄຟພະລັງງາງແສງຕະເວັນສຳລັບສາທາລະນະ

ດອກໄຟເຍືອງທາງ NLMT 120W Ms: 01

ດອກໄຟພະລັງງາງແສງຕະເວັນສຳລັບສາທາລະນະ

ດອກໄຟເຍືອງທາງ NLMT 3000LM Ms: 02

ດອກໄຟພະລັງງາງແສງຕະເວັນສຳລັບສາທາລະນະ

ດອກໄຟເຍືອງທາງ NLMT AN-ISSL-M2-20W Ms: 04

ດອກໄຟພະລັງງາງແສງຕະເວັນສຳລັບສາທາລະນະ

ດອກໄຟເຍືອງທາງ NLMT AN-SSL-I-20W Ms: 03