+856 20 95555968

ແຈງລາຄາ

Showing all 12 results

ດອກໄຟພະລັງງາງແສງຕະເວັນສຳລັບຄົບຄົວ

ດອກໄຟ Led JD-1960A(60w)

1,200,000 

ດອກໄຟພະລັງງາງແສງຕະເວັນສຳລັບຄົບຄົວ

ດອກໄຟ Led JD-8825 (25w)

750,000 

ດອກໄຟພະລັງງາງແສງຕະເວັນສຳລັບຄົບຄົວ

ດອກໄຟພະລັງງານແສງຕາເວັນ NLMT Ms: 01

ດອກໄຟພະລັງງາງແສງຕະເວັນສຳລັບຄົບຄົວ

ດອກໄຟພະລັງງານແສງຕາເວັນ NLMT Ms: 02

ດອກໄຟພະລັງງາງແສງຕະເວັນສຳລັບຄົບຄົວ

ດອກໄຟພະລັງງານແສງຕາເວັນສຳລັບສວນ NLMT Ms: 04

ດອກໄຟພະລັງງາງແສງຕະເວັນສຳລັບຄົບຄົວ

ດອກໄຟພະລັງງານແສງຕາເວັນສຳລັບສວນNLMT Ms: 03

ດອກໄຟພະລັງງາງແສງຕະເວັນສຳລັບຄົບຄົວ

ດອກໄຟເຍືອງທາງ Led JD-66100(100W)

1,800,000 

ດອກໄຟພະລັງງາງແສງຕະເວັນສຳລັບຄົບຄົວ

ດອກໄຟເຍືອງທາງ Led JD-6650 (50W)

1,350,000 

ດອກໄຟພະລັງງາງແສງຕະເວັນສຳລັບຄົບຄົວ

ລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ມີການເກັບຮັກສາ 3105 Wp

ດອກໄຟພະລັງງາງແສງຕະເວັນສຳລັບຄົບຄົວ

ລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ມີການເກັບຮັກສາ 4140 Wp

ດອກໄຟພະລັງງາງແສງຕະເວັນສຳລັບຄົບຄົວ

ລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ມີການເກັບຮັກສາ 6210 Wp

ດອກໄຟພະລັງງາງແສງຕະເວັນສຳລັບຄົບຄົວ

ລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ມີການເກັບຮັກສາ5175 Wp