ການເຮັດວຽກພາກສະຫນາມ

ການດຳເນີນວຽກງານ

ໃຫ້ຮູ້ເຖິງບົດບາດສຳຄັນໂດຍສະເພາະໃນການຮັບປະກັນການຜະລິດໄຟຟ້າທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ປອດໄພ, ຕໍ່ເນື່ອງ, ການຮວມມືຂອງວິຊາການ ແລະ ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ SABAIDEE SOLAR ມີຈຸດປະສົງເພື່ອດຳເນີວຽກງານໃຫ້ສຳເລັດຕາມທີ່ບໍລິສັດກຳນົດໄວ້.

ການລົງທືນການກໍ່ສ້າງ

ດ້ວຍພາລະກິດ: “ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ”,SABAIDEE SOLAR ສະເໜີສຸມໃສ່ການລົງທືນສ້າງລະບົບໄຟຟ້າ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມສາມາດດ້ານພະລັງງານ, ຮັບປະກັນຄວາມພໍໃຈ. ອີງຕາມແຜນການຜະລິດແລະທຸລະກິດ.

ບໍລິການສ້ອມແປງ

ດ້ວຍປະສົບການໃນດ້ານການບຳລຸງຮັກສາເປັນເວລາຫລາຍປີຂອງພະນັກງານ, SABAIDEE SOLAR ມີຄວາມພູມໃຈທີ່ໄດ້ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສ້ອມແປງ, ການຝຶກອົບຮົມແລະການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດເພື່ອຄຸ້ມຄອງການດຳເນີນງານ ການບຳລຸງຮັກສາແລະການສ້ອມແປງມືອາຊີບ