+856 20 95555968

ແຈງລາຄາ

Inverter Solis 20kW 4G-3P

  • Tối đa hơn 98,7%. hiệu quả
  • Nhiều cấp độ bảo vệ
  • Phạm vi điện áp rộng và điện áp khởi động thấp
  • Thiết kế 2 MPPT với thuật toán MPPT chính xác
  • THDi <1,5%, độ méo sóng hài thấp so với lưới điện
  • Trình quản lý năng lượng xuất tích hợp (EPM)
ສັ່ງ Inverter Solis 20kW 4G-3P